Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Výpůjční řád

Městská knihovna je organizační složkou města Chocně, které je jejím zřizovatelem. Knihovna je majetkem města, je proto povinností každého čtenáře chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Provozní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře
DenDoba
úterý9:00 – 18:00
středa9:00 – 18:00
čtvrtek9:00 – 18:00
pátek9:00 – 16:00
Dětské oddělení
DenDoba
úterý9:00 – 17:30
středa13:00 – 17:30
čvrtek13:00 – 17:30

I. Oddělení knihovny

 1. Hlavní půjčovna, která se dělí na volný výběr beletrie a naučné literatury, studovna
 2. Dětské oddělení (pro děti do 15 let)

II. Služby knihovny

 • Výpůjční služby:
  • půjčování knih a periodik v budově knihovny - prezenční půjčování
  • půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny - absenční půjčování
  • avizování a rezervování požadované literatury
 • Meziknihovní služby:
  • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
  • mezinárodní meziknihovní služby
 • Reprografické a kopírovací služby
 • Informační služby:
  • poradenská služba - informace o katalozích, knižních fondech a využívání knihovny
  • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
  • přístup na Internet
 • Propagační služby:
  • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
  • pořádání přednášek a besed pro žáky, studenty a nejširší veřejnost
  • aktualizace www stránek knihovny - http://knihovna.chocen.net/

Právo používat všech služeb knihovny má každý řádně zaevidovaný čtenář, který při první návštěvě zaplatí roční poplatek za registraci v následující výši:

Položka Cena
roční registrační poplatek – základní sazba150 Kč
roční registrační poplatek – důchodci, studující, rodiče na rodičovské dovolené120 Kč
roční registrační poplatek – děti do 15 let50 Kč
registrační poplatek za jednorázovou výpůjčku50 Kč za 1 knihu

III. Provozní podmínky

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu,na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle platných osobních dokladů uživatele.
 2. Průkaz vystavený v oddělení pro dospělé čtenáře umožňuje realizovat výpůjčky rovněž v oddělení pro děti. Průkaz vystavený v dětském oddělení opravňuje k výpůjčkám dokumentů pouze v rámci této půjčovny. Čtenářem knihovny se může stát dítě do 15 let, pokud předloží přihlášku podepsanou jedním z rodičů, který se tím zavazuje uhradit knihovně způsobené škody..
 3. Průkaz uživatele - čtenářský průkaz je nepřenosný. Vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za výše uvedený registrační poplatek. Za vystavený průkaz a jeho případné zneužití ručí uživatel, který je rovněž povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na přihlášce. Při závažném porušení výpůjčního řádu a při nerespektování pokynů výpůjční služby může být čtenář z knihovny vyloučen.
 4. Při vstupu do půjčovny je uživatel povinen neprodleně předložit průkaz u výpůjčního pultu. Bez tohoto dokladu se knihy zásadně nepůjčují.
 5. Mimo budovu knihovny může mít uživatel s trvalým bydlištěm v Chocni, nebo v okolních obcích, současně vypůjčeno nejvýše 25 svazků. Pracovnice půjčovny může v jednotlivých případech počet zapůjčených svazků upravit.
 6. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si zapůjčený materiál prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si, zda výpůjční služba závady zapsala. Po odchodu z knihovny je každá reklamace bezpředmětná.
 7. Knihovna zásadně nesděluje adresy dosavadního držitele žádané výpůjčky.
 8. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je pro knihy a časopisy 1 měsíc. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně požádat o bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční doby. Probíhající výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit, pokud kniha není rezervována dalším čtenářem. U řádných výpůjček mimo budovu se prodlužuje nevýše 2x, a to o dobu, která se rovná stanovené výpůjční lhůtě, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 100 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 9. Knihy z fondu studovny jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v knihovně.
 10. Čtenář nesmí zapůjčené materiály půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu zapůjčení. Je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 11. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do textu zasahovat.

IV. Upomínky a poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

Položka Cena
vystavení duplikátu čtenářského průkazu20 Kč
poškození čárového kódu10 Kč
I. upomínka20 Kč
II. upomínka40 Kč
III. upomínka60 Kč
doporučený dopis (předsoudní upomínka)120 Kč

Jestliže uživatel (za děti rodiče) ani po obdržení doporučeného dopisu vypůjčené materiály nevrátí, ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradě, bude se vrácení, nebo úhrada za vypůjčené dokumenty vymáhat právní cestou.

V. Meziknihovní služby

Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje z jiné knihovny v ČR dokument, který nemá ve svém knihovním fondu prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby (MVS). Při výpůjčce prostřednictvím MVS je čtenář povinen respektovat podmínky půjčující knihovny.

VI. Veřejný internet

Připojení k Internetu je pro návštěvníky knihovny zdarma. Doba užívání připojení k síti Internet je 30 minut. Nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce, lze tuto dobu po dohodě s knihovníkem prodloužit.

VII. Kopírování materiálů z fondu knihovny

PoložkaCena
A4 jednostranně 2 Kč
A4 oboustranně 3 Kč
A3 jednostranně 3 Kč
A3 oboustranně 5 Kč
A4 černobílý tisk 2 Kč
A4 barevný tisk 10 Kč
A4 barev tisk obr. příl., foto 15 Kč

VIII. Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčeného materiálu a ve lhůtě stanovené knihovnou uhradit případnou škodu. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Při značném poškození, zničení nebo ztrátě se požadují tyto formy náhrady:

 1. opatřit neporušený výtisk téhož díla ve stejném vydání v přiměřené vazbě
 2. pořídit fotokopii vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady čtenáře)
 3. výjimečně dodání jiného díla - o vhodnosti náhrady rozhodne vedoucí knihovny
 4. požadovat finanční náhradu

Při všech uvedených způsobech je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týkala jen jeho části (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla). Při náhradách stanovených v bodech c) a d) je čtenář povinen zaplatit ještě manipulační poplatek ve výši 50 Kč za 1 knihu, za úkony spojené s likvidací škody. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu ve lhůtě určené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna pohledávky soudní cestou.

IX. Pořádková opatření

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ, zachovávat pokyny pracovníků knihovny a podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Při vstupu do jednotlivých oddělení knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid a pořádek. Přinášení nápojů a potravin do knihovny je zakázáno. V prostorách Městské knihovny též platí zákaz užívání mobilních telefonů a kolečkových bruslí. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně, nebo trvale zbaven práva využívat služby MěK. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

X. Závěrečná ustanovení

Výjimky z výpůjčního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny. Případné stížnosti a připomínky k činnosti knihovny mohou čtenáři podávat výpůjční službě a vedoucí knihovny.

Tento výpůjční řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014

Božena Hradilová
vedoucí knihovny