Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Choceň, schválenou Zastupitelstvem města Choceň usnesením čj. 417/2002 ze dne 9. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává vedoucí této organizační složky knihovní řád (dále je KŘ).

I. Základní ustanovení

Článek 1: Poslání a činnost Městské knihovny Choceň

Městská knihovna Choceň (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Městská knihovna je organizační složkou města Chocně, bez právní subjektivity.

Článek 2: Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, především podle § 4 a § 14.

  Jsou to zejména:

  1. výpůjční služby:
   • půjčování knih a periodik v budově knihovny – prezenční půjčování
   • půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování
  2. meziknihovní služby:
   • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
   • mezinárodní meziknihovní služby
  3. cirkulační služby
  4. reprografické a kopírovací služby
  5. informační služby:
   • poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
   • bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
   • lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů
   • přístup do elektronických databází lokálních i na síti
   • přístup na Internet
   • konzultační služby
   • elektronické služby – MVS
  6. propagační služby:
   • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
   • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost
   • propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích
   • vytváření a aktualizace www stránek knihovny – http://knihovna.chocen.net/

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické a jiné kopírovací služby z fondu knihovny a za některé specializované služby.

Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Článek 3: Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle platných osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele vystavený v oddělení pro dospělé čtenáře umožňuje výpůjčky rovněž v oddělení pro děti. Průkaz vystavený v dětském oddělení opravňuje k výpůjčkám dokumentů pouze v rámci této půjčovny.

Průkaz uživatele se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek, který je nedělitelný. Jeho výše je uvedena v Ceníku. Za vystavený průkaz i jeho příp. zneužití ručí čtenář. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen u výpůjčního pultu čtenářský průkaz předložit. Bez průkazu se knihy zásadně nepůjčují.

Ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice č. 1/2002 tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem.

Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Jsou to zejména zákony:

 • č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon
 • č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
 • č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon

Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 1. základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, adresu pobytu, u cizinců povolení k pobytu, datum narození.

  Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného Internetu.

  Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR).

  Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.

 2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně).

  Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 3. základní identifikaci školy jako garanta nezletilého uživatele

Knihovna dále o uživateli vede:

 1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) - např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor, profese, atd.
 2. údaje služební: údaje o tzv. Transakcích - uskutečnění rezervace knihy, registrace, výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ.
 3. údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších záležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel - Směrnice č. 1/2002, která je přílohou KŘ.

Článek 4: Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo vedoucí knihovny.

Článek 5: Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze takové programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a aplikací nainstalovaných v knihovně.

Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu jen na paměťová zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své neoprávněné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno, je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ani (v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (z. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)).

III. Výpůjční řád

Článek 6: Způsoby půjčování

Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatele, případně po objednání uživatelem on-line.

Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Článek 7: Rozhodnutí o půjčování

Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení knihovního dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.

Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

 • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond studovny a příručky)
 • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně podmínku.

Článenk 8: Počet půjčených svazků

Mimo budovu si uživatel může půjčit nejvýše 25 svazků. Na požádání uživatele, po posouzení, mohou pracovníci knihovny limit půjčených dokumentů zvýšit.

Při porušení výpůjčního řádu, mají právo počet svazků k zápůjčce naopak výrazným způsobem snížit.

Uživatel, který nemá trvalý pobyt v Chocni nebo v okolních obcích, si může zapůjčit pouze 1 publikaci v hodnotě nad 500 Kč.

V odůvodněných případech může knihovna při půjčování některých děl žádat peněžitou záruku. Její výši stanoví v každém jednotlivém případě vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Zvukové dokumenty, které doprovázejí knihy nebo periodika se půjčují absenčně pouze s příslušným dokumentem.

Článek 9: Postupy při půjčování

Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

Uživatel si může dokument vyhledat ve volném výběru, nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím internetu ( http://knihovna.chocen.net).

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

Převzetí drahého dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení (reverzní lístek).

Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může uživatel rezervovat (netýká se periodik). Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Prezenční služby ve studovně a čítárně mohou využívat návštěvníci, aniž by se registrovali. Podmínkou je, že si služba v půjčovně ověří totožnost návštěvníka.

Pro nemocné a jinak handicapované uživatele doručí knihovna požadované dokumenty až domů (donášková služba).

Článek 10: Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy a časopisy zpravidla jeden měsíc.

Výpůjční lhůta může být prodloužena:

 • pokud dokument nemá rezervován další uživatel
 • u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrátt o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční doby může být maximálně 100 dní.
 • v odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. O prodloužení výpůjční lhůty může uživatel požádat osobně, telefonicky, e-mailem. Zapůjčené dokumenty si může prodloužit také elektronicky, prostřednictvím svého čtenářského konta.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Článek 11: Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentů případně uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Článek 12: Ručení za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Článek 13: Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Článek 14: Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Vrací-li uživatel vypůjčené dokumenty výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky - upomínky).

1. a 2. upomínky jsou rozesílány elektronicky, další se zasílají poštou v tištěné podobě.

U dětských čtenářů jsou tištěné upomínky adresovány rodičům.

Čtenář je povinen vyrovnat všechny i eventuálně předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit poskytování všech služeb.

Článek 15: Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách

 • uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny

 • uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy beletrie a naučné literatury, fond studovny knihovny a vyložené noviny a časopisy

 • uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby).

 • uživatel může studovat ve studovně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce

Článek 16: Přístup do studovny

 • Přístup do studovny je povolen na průkaz uživatele.

 • uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. na určené místo v knihovně a používat návleků na obuv

 • uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny

 • uživatelé mohou ve studovně používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů

 • do prostorů studovny se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny

 • uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně

Článek 17: Obsazování míst ve studovně

Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa.

Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele.

Článek 18: Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Článek 19: Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Článek 20: Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

O způsobu náhrad rozhoduje vedoucí knihovny. Může požadovat náhradu škody do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje vedoucí knihovny.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 21: Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

 • Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou.
 • V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

Ztráta průkazu uživatele:

 • Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Článek 22: Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

 1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
 2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele)
 3. požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
  • cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty
  • cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

Při postupu podle bodů 2 a 3 je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

Při úhradě podle bodů 2 a 3 se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Článek 23: Výjimky z knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník

Článek 24: Účinnost Knihovního řádu městské knihovny Choceň

Knihovní řád městské knihovny Choceň řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a zároveň s tím se ruší platnost Knihovního řádu městské knihovny Choceň ze dne 14. října 2002.

VI. Přílohy

Seznam příloh:

 • Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 • Výpůjční řád

 • Provozní řád pro využívání internetu

  • V Chocni 12. 12. 2013
  • Božena Hradilová
  • vedoucí MěK Choceň