Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Historie knihovny

Městská knihovna Choceň je, ve smyslu knihovního zákona č. 257/2001, základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Nemá právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je Město Choceň.

Počátky knihovny spadají do poloviny 19. století, kdy za přechodného působení Národní gardy v Chocni, v roce 1848, vznikla čítárna. Odtud vedla přímá cesta ke zrodu první místní spolkové knihovny. Na přelomu století našla čítárna a knihovna společný útulek v budově radnice, čítárna v přízemí a knihovna v l. patře, v zasedací síni. Podle zápisu dr. V. Tomka navštívilo roku 1900 čítárnu 3376 osob a služby knihovny vyhledalo každou neděli v průměru 76 zájemců.V roce 1907 knihovna přešla pod přímou správu města, kdy jako obecní zařízení převzala inventář i knižní fondy bývalé spolkové knihovny. Tímto rokem zahájila svoji činnost choceňská obecní knihovna, která se stala přímou předchůdkyní dnešní městské knihovny. V průběhu let byla knihovna i čítárna několikrát přemístěna. V roce 1907 městská správa přestěhovala knihovnu do 1. patra bývalého městského chudobince a špitálu vedle zvonice, kde tato instituce našla útočiště téměř na 40 let. O čítárnu pečovala Občanská záložna a vyhradila jí od r. 1905 místnost v 1. patře nově adaptované budovy vedle radnice. Obě zařízení přečkala svízelná období obou světových válek a díky řadě obětavých pracovníků poskytovala své služby choceňské veřejnosti bez přerušení. v roce 1948 se knihovna jako instituce přestěhovala z velmi stísněných prostor v bývalém chudobinci zpět, tentokrát do přízemí budovy tehdejšího městského národního výboru. Tam jí byly přiděleny další místnosti po bývalé Spořitelně města Chocně a také rohový krám bývalého Landsmannova papírnictví, který byl postupně upraven na veřejnou čítárnu.

V budově radnice plnila svoji funkci veřejné knihovny až do roku 1991.

S postupem let se měnilo i označení této kulturní instituce. Nejprve pracovala pod názvem obecní knihovna, později městská veřejná knihovna, městská lidová knihovna a v současnosti poskytuje knihovnické a informační služby pod označením Městská knihovna Choceň.

Od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1993 byla příspěvkovou organizací Městského úřadu s částečnou právní subjektivitou. Od r. 1994 byl zrušen statut knihovny jako příspěvkové organizace a s účinností od 1. 1. 1994 došlo k jejímu převedení do hospodaření Města Chocně.

V dubnu 1991 knihovna změnila působiště a přestěhovala se do Klubu mládeže Na Parapleti, kde má pro svoji činnost k dispozici polovinu budovy. Prostory knihovny tvoří dvě půjčovny, sklady a středisková knihovna.

V srpnu 1995 byl do městské knihovny zakoupen první počítač a knihovnický systém LANius. V této době pracovnice knihovny zahájily počítačové zpracování nových knih i zpětné ukládání staršího knihovního fondu.   průběhu dalších let byl uložen do elektronické databáze celý knihovní fond městské i střediskové knihovny. Tak mohl být následně zahájen automatizovaný výpůjční proces, v březnu 2000 na dětském oddělení a v červnu 2003 v půjčovně pro dospělé čtenáře. Knihovna je vybavena Internetem a veřejné internetové služby poskytuje v obou svých půjčovnách.

Od roku 2004 má vlastní webové stránky, na kterých vystavuje knihovní fond a poskytuje základní informace o své činnosti.

Kromě funkce městské knihovny plní MěK rovněž funkci knihovny střediskové a poskytuje praktickou a metodickou pomoc obecním knihovnám svého obvodu.